FORVALTNING

Nasjonalparkstyret og nasjonalparkforvalteren er forvaltningsmyndigheten for Jomfruland nasjonalpark.

Jomfruland nasjonalpark logo

Det er et eget styre for nasjonalparken. Styrets oppgave er å forvalte området i samsvar med internasjonale forpliktelser, naturmangfoldloven og verneforskriften. Grunneierne på Jomfruland og Stråholmen har to representanter i styret.

Nasjonalparkstyret

Nasjonalparkstyret har to representanter fra Kragerø kommune, en fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, og to grunneierrepresentanter – en fra hver av øyene Jomfruland og Stråholmen. Representanter fra Kragerø kommune og grunneierrepresentanter foreslås av Kragerø kommune. Representanten fra Vestfold og Telemark fylkeskommune foreslås av  fylkestinget/ fylkesutvalget.

Miljødirektoratet fastsetter styrets sammensetning. Styret har ansvaret for:
• Myndighetsutøvelse etter verneregler fastsatt i verneforskriften.
• Utarbeide forslag til forvaltningsplan med besøksstrategi. Planen godkjennes av Miljødirektoratet.
• Skjøtsel for å bevare og utvikle verneverdiene.
• Legge til rette for friluftsliv slik at nasjonalparken kan oppleves og brukes uten at det er fare for at verneverdiene blir påført skade.
• Nødvendig kunnskapsinnhenting om verneverdiene.
• Overvåking av verneverdiene som grunnlag for å vurdere om bevaringsmålene blir nådd.
• Ha nødvendig kontakt med grunneiere, rettighetshavere, brukere, lag og organisasjoner.
• Påse at alle vesentlige brudd på reglene i verneforskriften som styret får kjennskap til, blir rapportert/anmeldt til politiet.
• Rapportere om forvaltningen til Miljødirektoratet.

Styret kan delegere myndighet til å avgjøre saker til nasjonalparkforvalteren. Saker etter verneforskriften § 11 kan ikke delegeres.

Navn på styremedlemmer og varamedlemmer finner du ved å følge linken til nasjonalparkstyret under. Her finner du også medlemmer i rådgivende utvalg til Jomfruland nasjonalpark.

Gå til nasjonalparkstyre.no for Jomfruland nasjonalpark

Forvaltningsplan og skjøtselsplaner

Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan med besøksstrategi for Jomfruland nasjonalpark. Planen ble godkjent i 2019 og fungerer som styringsdokument for forvaltningen. Det er også utarbeidet egne skjøtselsplaner for avgrensede områder og naturtyper i nasjonalparken.

Forvaltningsplan med besøksstrategi og skjøtselsplaner er tilgjengelige på nettsidene til Jomfruland nasjonalparkstyre. Gå til nettsidene for Jomfruland nasjonalparkstyre.