FORVALTNING

Nasjonalparkstyret og nasjonalparkforvalteren er forvaltningsmyndigheten for Jomfruland nasjonalpark.

Det er et eget styre for nasjonalparken. Styret skal forvalte området i samsvar med internasjonale forpliktelser, naturmangfoldloven og verneforskriften. Grunneierne har to representanter i styret som ledd i et forsøk.

Nasjonalparkstyret
Nasjonalparkstyret har to representanter fra Kragerø kommune, en fra Telemark fylkeskommune, og i forsøksperioden, to grunneierrepresentanter – en fra hver av øyene Jomfruland og Stråholmen. Representanter fra Kragerø kommune og grunneierrepresentanter foreslås av Kragerø kommune. Representanten fra Telemark Fylkeskommune foreslås av Telemark fylkesting/ fylkesutvalg. Miljødirektoratet fastsetter styrets sammensetning. Styret har ansvaret for:
• Myndighetsutøvelse etter verneregler fastsatt i verneforskriften.
• Utarbeide forslag til forvaltningsplan med besøks-strategi. Planen godkjennes av Miljødirektoratet.
• Skjøtsel for å bevare og utvikle verneverdiene.
• Legge til rette for friluftsliv slik at nasjonalparken kan oppleves og brukes uten at det er fare for at verneverdiene blir påført skade.
• Nødvendig kunnskapsinnhenting om verneverdier.
• Overvåking av verneverdiene som grunnlag for å vurdere om bevaringsmålene blir nådd.
• Ha nødvendig kontakt med grunneiere, rettighetshavere, brukere, lag og organisasjoner.
• Påse at alle vesentlige brudd på reglene i verneforskriften som styret får kjennskap til, blir rapportert/anmeldt til Politiet.
• Rapportere om forvaltningen til Miljødirektoratet.
Styret kan delegere myndighet til å avgjøre saker til forvalter. Saker etter verneforskriftens § 11 kan ikke delegeres.

Hvem som sitter i nasjonalparkstyret finner du på https://www.nasjonalparkstyre.no/Jomfruland. Samme sted finner du også hvem som sitter i Rådgivende utvalg.

Faste medlemmer i det første styret under åpningen i august 2017. Fra venstre: Tone Berge Hansen, Jone Blikra, Viggo Nicolaysen, Torstein Kiil og Solfrid Rui Slettebakken

Faste medlemmer i det første styret under åpningen i august 2017. Fra venstre: Tone Berge Hansen, Jone Blikra, Viggo Nicolaysen, Torstein Kiil og Solfrid Rui Slettebakken.

Faste medlemmer og varamedlemmer i nasjonalparkstyret på Øytangen i 2020. Fra venstre: Torstein Kiil, Morten Johannessen (forvalter), Jone Blikra, Kathrine Kleveland, Knut Jarle Sørdalen, Camilla Skjerven Langlo, Bjørn Kristoffer Dolva. Henriette Fluer Vikre, Viggo Nicolaysen, Solfrid Rui Slettebakken og Erling Krogh.

Faste medlemmer og varamedlemmer i nasjonalparkstyret på Øytangen i 2020. Fra venstre: Torstein Kiil, Morten Johannessen (forvalter), Jone Blikra, Kathrine Kleveland, Knut Jarle Sørdalen, Camilla Skjerven Langlo, Bjørn Kristoffer Dolva. Henriette Fluer Vikre, Viggo Nicolaysen, Solfrid Rui Slettebakken og Erling Krogh.