REGLER

Verneforskrift for Jomfruland nasjonalpark gir retningslinjer for ferdsel i og bruk av nasjonalparken.

Jomfruland nasjonalpark logo

Formålet med Jomfruland nasjonalpark er å ta vare på et større naturområde med geologisk særpreg med israndavsetninger og biologisk mangfold i sjø og på land med særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre naturinngrep.

Verneforskriften for Jomfruland nasjonalpark og verneforskriften for Stråholmen landskapsvernområde er utgangspunktet for verneområdene. Utover verneforskriftene bidrar andre lover og forskrifter til å definere rammene for Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde. Målet i forvaltningen er å sørge for at viktige naturverdier tas vare på, samtidig som besøkende kan oppleve de særlige natur- og kulturverdiene i verneområdet.

Sentrale lover og forskrifter med betydning for verneområdet

Forskriften for Jomfruland nasjonalpark finner du ved å følge linken Forskrift om vern av Jomfruland nasjonalpark.

Forskrift for Stråholmen landskapsvernområde finner du ved å følge linken Forskrift om vern av Stråholmen landskapsvernområde.

I tillegg til verneforskriftene har også naturmangfoldloven og friluftsloven en sentral rolle i forvaltningen av nasjonalparken.

Naturmangfoldloven kan du lese ved å følge linken Lov om forvaltning av naturens mangfold.

Friluftsloven kan du lese ved å følge linken Lov om friluftslivet.

Det er videre utarbeidet en egen forvaltningsplan for nasjonalparken. Forvaltningsplanen kan du lese ved å følge linken til nettsiden nasjonalparkstyre.no

Eng, eiketrær og vei på Jomfruland.