Utenlandske treslag fjernes i Tårnskogen. Foto: Morten Johannessen

Etter «billekrigen» på siste halvdel av 1970-tallet ble Tårnskogen hogd ut og plantet til. Fylkesskogsjefen den gang mente at området var godt egnet til å finne ut hvordan utenlandske trives treslag langs kysten, og skaffet planter av blant annet sitkagran, edelgran, vrifuru, lerk og hamlock. Det ser for så vidt ut til at de har klart seg bra, men mesteparten har neppe kvalitet som er god nok i treindustrien. I nasjonalparken skal vi så langt som råd ikke ha fremmede arter, og med det som bakgrunn utarbeidet Asplan Viak en skjøtselsplan for Tårnskogen i 2018. 

Utenlandske treslag fjernes i Tårnskogen. Foto: Morten Johannessen

Jobben som gjøres av Norsk skogrydding, startet i midten av januar og vil antakelig vare i tre til fire uker. Trærne felles med motorsag, kappes i lengder og lesses på en tømmerhenger med kvisten på. Både traktor og henger er forholdsvis liten. Tre svære edelgraner i fyrmesterhagen som gir frøplanter i Tårnskogen og noen lerker på eiendommen på nordsiden vil også bli tatt ut. Det blir  også bli tynnet litt der det er vanlige treslag for å gi en åpnere skog. Med unntak av fire store sitkagraner, vil det ikke bli hogd nedenfor Tårntjenna.

Så langt har det vært fine forhold. Lite synlige kjørespor i terrenget/på stier og Hovedveien er hard og fin. Virket legges i hauger på Løkstad for flishogging når hoggingen er ferdig.

Etter Tårnskogen starter de i området innenfor Vestre Saltstein, der de skal tynne hardt i bjørk og furu, etter en skjøtselsplan fra Kulturlandskapssenteret i Hjartdal i 2018. På sikt skal området bli åpen naturbeitemark. 

Utenlandske treslag fjernes i Tårnskogen. Foto: Morten Johannessen

I tillegg vil det bli tynnet forsiktig på statens eiendom mellom Tårnbryggeveien og Velhuset.

Det legges opp til at en del av flisa blir brukt på stier.  Lerk som egner seg til det, vil bli til skur (mobilt sagbruk). En god del av bjørkevirket vil gå til ved. Anslag mengde virke er 150 fastkubikkmeter pluss kvist og topp. Det blir i størrelsesorden 250 kubikkmeter flis. 

Utenlandske treslag fjernes i Tårnskogen. Foto: Morten Johannessen