Nasjonalparkstyret har godkjent forslag til skjøtselsplaner for Tårnskogen, Vestre Saltstein og Sandbakken på Jomfruland.

Gjennomføringen i Tårnskogen starter i vinter med uttak av fremmede bartrær som edelgran, sitkagran, vrifuru, hamlock og lerk. Jobben vil bli gjort av AT Skog.

Det er mulig at også arbeidet med å få tilbake naturbeitemark i Saltsteinområdet starter i vinter.

Tiltak på Sandbakken vil bli planlagt nærmere, men forsøk med utsåing av frø fra strandtorn er igangsatt.

Planforslagene er utarbeidet av Asplan Viak, Kulturlandskapssenteret i Telemark og Norsk institutt for naturforskning: