Morten Johannessen er nasjonalparkforvalter for Jomfruland nasjonalpark.

 Nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndighet for parken, og Morten Johannessen er nasjonalparkforvalter.

Johannessen har vært prosjektleder for etableringen av nasjonalparken som ble vernet 16. desember 2016, og kjenner derfor både nasjonalparken og verneformålene svært godt. Han har også et bredt kontaktnett både lokalt og nasjonalt, blant annet har han gode relasjoner til de andre marine nasjonalparkene rundt Skagerrak.

Nasjonalparkstyret
Nasjonalparkstyret har to representanter fra Kragerø kommune, en fra Telemark fylkeskommune, og i en prøveperiode fra 2017 til 2019, to grunneierrepresentanter – en fra hver av øyene Jomfruland og Stråholmen. Representanter fra Kragerø kommune og grunneierrepresentanter foreslås av Kragerø kommune. Representanten fra Telemark Fylkeskommune foreslås av Telemark fylkesting/ fylkesutvalg. Miljødirektoratet fastsetter styrets sammensetning. Styret har ansvaret for:
• Myndighetsutøvelse etter verneregler fastsatt i verneforskriften.
• Utarbeide forslag til forvaltningsplan med besøks-strategi. Planen godkjennes av Miljødirektoratet.
• Skjøtsel for å bevare og utvikle verneverdiene.
• Legge til rette for friluftsliv slik at nasjonalparken kan oppleves og brukes uten at det er fare for at verneverdiene blir påført skade.
• Nødvendig kunnskapsinnhenting om verneverdier.
• Overvåking av verneverdiene som grunnlag for å vurdere om bevaringsmålene blir nådd.
• Ha nødvendig kontakt med grunneiere, rettighetshavere, brukere, lag og organisasjoner.
• Påse at alle vesentlige brudd på reglene i verneforskriften som styret får kjennskap til, blir rapportert/anmeldt til Politiet.
• Rapportere om forvaltningen til Miljødirektoratet.
Styret kan delegere myndighet til å avgjøre saker til forvalter. Saker etter verneforskriftens § 11 kan ikke delegeres.

Rådgivende utvalg
Nasjonalparkstyret skal oppnevne et rådgivende utvalg der representanter for grunneiere, organisasjoner, næringsdrivende og berørte offentlige myndigheter deltar. Rådgivende utvalg skal gi råd til styret og skal ha minst et møte i året, som fortrinnsvis bør være et fellesmøte med styret.

Representanter i rådgivende utvalg:

Jomfruland Landbrukslag: Arne Olav Løkstad
Jomfruland Vel: Per Larsen
Jomfruland Hytteeierforening: Cathrine Bang
Utvalgte kulturlandskap Jomfruland: Bente Jore
Stråholmen Vel: Espen Johannessen
Utvalgte kulturlandskap Stråholmen: Håkon Dolva Sagedal
Telemark Fiskerlag: Roy Kristensen
Kragerø næringsforening: Janna Pihl
Naturvernforbundet i Kragerø: Jan Marius Schulze
Skjærgårdstjenesten i Kragerø: Terje Mindrebø
Den norske turistforening Telemark: Ruth Ellegård
Jomfruland fuglestasjon: Vidar Kristiansen
Kragerø kommune, kommunalområde samfunn: Elke Karlsen
Kragerø kommune, kulturavdelingen: Siri Fossen
Fiskeridirektoratet, region sør: Gunnar larsen
Norges jeger- og fiskerforening, Telemark: Bjørn Erik Lauritzen
Gea Norwegica Geopark: Kristin Rangnes
Telemark botaniske forening: Norman Hagen.