Området mellom stien og sjøen innenfor Vestre Saltstein på Jomfruland var åpent husdyrbeite fram til for ca. 40 år siden. Seinere har det grodd til med tett skog, for det meste bjørk og furu.

Kulturlandskapssenteret i Hjartdal laget en skjøtselsplan i 2018, og de anbefaler at området blir restaurert tilbake til åpen naturbeitemark. Det er forholdsvis næringsrik mark i området og normalt er det godt med vann. Målet er å få tilbake åpen naturbeitemark med mangfold av planter, sopp og insekter.

Jobben i det nordlige området går i første omgang ut på å hogge en stor del av trærne, noe som blir gjort av Norsk skogrydding i disse dager. Det står igjen en del trær som skal gi omtrent ti prosent kronedekning på sommeren. Etter som skogen har vært tett, er en del av dem temmelig strantne og ikke spesielt vakre. Etter noen år skal også de fleste av disse vekk. Eik, morell, større seljer og asker, villeple og »klatretrær» for kaprifolium blir spart. Det vil også stå igjen noen kjerr med slåpetorn og roser.

I området litt lenger sør som ble hogd for seks – sju år siden, har det kommet opp en del kjerr som nå er fjernet. Bjørka vil også bli hogd.

Ut mot selve Saltstein vil det bli ryddet forsiktig i einerbuskene for å få litt mer mosaikk, noe som vil være til fordel for insekter, fugler og beitedyr. I samme område foregår det også bekjemping av rynkerose som er på svartelista. Vi håper det blir vellykket.

For å redusere oppslag av nye småtrær, planlegger vi å gjerde inn og sette på beitedyr i området mellom stien fra kystledhyttene og fjellet på Vestre Saltstein. Det vil bli brukt strømgjerde som er enklere og billigere å sette opp enn nettinggjerde. Gjerdet vil ikke krysse noen stier og der de går langs stier, vil det stå i litt avstand, slik at folk ikke kan komme borti det uforvarende når de går på stiene.

Pr. nå ligger det flere hauger med trær og vedtømmer i det nordlige området. Alt vil bli kjørt vekk når veiene på Jomfruland har tørket opp eller om det skulle bli ny frost i bakken. Vi tror ikke det skal være kjørespor av betydning, da det blir kjørt på trær som er lagt på tvers (trandel) i bløte partier. Om nødvendig, vil de pusset til med en liten gravemaskin. Det vil også bli laget et lite vannhull til beitedyra.

Hoggingen i Tårnskogen er unnagjort. Det som gjenstår der er å kjøre vekk en del virke som har blitt liggende på grunn av bløt Hovedvei. Når all hogst og transport er ferdig, vil virket bli fliset opp på Løkstad. En del flis vil bli lagt i haug nord på Jomfruland for bruk på stiene der. Resten vil bli brukt i området rundt Løkstad, blant annet rundt foringsplasser for husdyr.

Vestre Saltstein, mars 2019. Foto: Morten Johannessen

Oppsamlingsplass for virke på Løkstad. Foto: Morten Johannessen

Vestre Saltstein mars 2019. Foto: Morten Johannessen